Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u maju 2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Instituta za socijalnu medicinu.

Adresa

Dr Subotića 15, 11000 Beograd, Srbija

Elektronska pošta

info@infodemija.rs

Šta je to omikron soj i kakve su to vakcine protiv omikron soja SARS-CoV-2?
Kako znamo da su vakcine protiv omikron soja sigurne i efikasne?
Ko i kada treba da primi vakcinu protiv omikron soja?

Šta je omikron soj?
Omikron je naziv za genetski novu varijantu virusa SARS-CoV-2. Nova varijanta virusa koja osim izmenjenog genetskog materijala rezultira i novim svojstvom virusa naziva se soj virusa. Od otkrića, SARS-CoV-2 je mutirao i menjao oblike, što se dešava kada se virus u organizmu umnožava. Omikron varijanta, odnosno soj, je otkrivena krajem 2021. godine. SZO je uvela konvenciju da sojevi SARS-CoV-2 dobijaju imena po slovima grčkog alfabeta, kao što su alfa i delta, koji su izazivale prve talase masovnog zaražavanja. Međutim, sada ovi sojevi više nigde ne kruže i stručnjaci su usmereni na omikron soj i njegove varijante. Trenutno najznačajnije varijante omikrona su BA.1, BA.4 i BA.5, a u Sjedinjenim Američkim Državama se širila nova podvarijanta BQ.1 nastala od BA.5.
Šta predstavljaju vakcine za omikron soj?
Nove vakcine su iRNK vakcine koje sadrže iRNK koja kodira S-protein dva soja SARS-CoV-2 virusa, zbog čega se nazivaju bivalentne. Jedan soj je isti onaj kao u monovalentnim (prvobitnim) iRNK vakcinama (Wuhan soj) a drugi soj predstavlja jedan od trenutno aktuelnih sojeva kao što su BA.1 ili BA.4/BA.5 (BA.4 i BA.5 imaju identičan S-protein). Da ne bi bilo zabune, jedna polovina BA.4/BA.5 vakcine pruža zaštitu protiv originalnog soja, a druga polovina i protiv BA.4 i protiv BA.5 zbog njihove sličnosti u strukturi. Bivalentene vakcine se daju kao „booster“ (pojačivač) vakcine odnosno daju se kod prethodno kompletno vakcinisanih osoba što znači da su primili dve, tri odnosno četiri doze monovalentne vakcine bilo kog proizvođača, ali se u nekim zemljama sada daju kao primarna serija (npr. u SAD).
Koje vakcine su dostupne u Evropskoj Uniji?
EMA (Evropska agencija za lekove) je odobrila bivalentne vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech i Moderna protiv sojeva BA.1 i BA.4/BA.5.
Koje bivalentne vakcine protiv COVID-19 su dostpune u Srbiji?
U Srbiji su trenutno dostupne: bivalentne vakcine protiv sojeva BA.1 (proizvođača Moderna) i BA.4/BA.5 (proizvođača Pfizer-BioNTech).

Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) je izdala dozvolu za vakcine dva proizvođača – Pfizer-BioNTech i Moderna u prethodnom periodu. Međutim bilo je potrebno da Agencija završi proces kontrole kvaliteta prve bivalentne vakcine koja sadrži originalni soj i BA.1 soj proizvođača Moderna.

Da li su nove vakcine sigurne?
Da, studije su pokazale da su bezbednost i efikasnost bivalentnih vakcina zadovoljavajuće i one su dobile dozvolu za upotrebu. Kao i ranije, očekivane neželjene reakcije su pre svega retke i blage, i odnose se na glavobolju, bol na mestu primene, manji otok, crvenilo i eventualno mučninu.

Vakcine su odobrene od strane regulatornih tela na osnovu podataka o bezbednosti i efikasnosti originalnih vakcina protiv COVID-19, kao i na novim kliničkim ispitivanjima.

Da li su nove vakcine efikasne?
Bivalentna iRNK booster vakcina pruža značajnu dodatnu zaštitu od simptomatske infekcije SARS-CoV-2 kod osoba koje su prethodno primile dve, tri ili četiri doze monovalntne vakcine protiv COVID-19, što su pokazale studije o efikasnosti koje su sprovele zdravstvene institucije.
Ko i kada treba da primi novu vakcinu?
Prema važećim preporukama, bivalentna vakcina je preporučena za sledeće kategorije stanovništva:
• Starijima od 50 godina;
• Osobama sa hroničnim bolestima i imunodeficijencijom;
• Zdravstvenim radnicima;
• Zaposlenima i korisnicima domovima za smeštaj starih lica;
Vakcinu mogu da prime sve zainteresovane osobe starije od 12 godina, ali isključivo kao booster dozu (bivalentna vakcina nije predviđena kao prva doza), nezavisno od vrste i broja prethodno primljenih vakcina, pod uslovom da je prošlo 3 meseca od poslednje doze vakcine ili 3 meseca od preležane bolesti COVID-19.

REFERENCE:

  1. https://www.batut.org.rs/index.php?content=2506
  2. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/71/wr/mm7148e1.htm
  3. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#adapted-covid-19-vaccines-section
  4. https://www.alims.gov.rs/wp-content/uploads/2022/12/Saopstenje-ALIMS-sertifikat-analize-za-bivalentne-COVID-19-vakcine-19.12.2022_.pdf
  5. https://www.yalemedicine.org/news/omicron-booster-covid-19

GLAVNE PREPORUKE:

Nove vakcine su sigurne i efikasne u pružanju zaštite protiv aktuelnih sojeva koronavirusa.

U Srbiji su trenutno dostupne: bivalentne vakcine protiv sojeva BA.1 (proizvođača Moderna) i BA.4/BA.5 (proizvođača Pfizer-BioNTech). Vakcina se prеpоručuје stаriјimа оd 50 gоdinа, оsоbаmа sа hrоničnim bоlеstimа, zdrаvstvеnim rаdnicimа, zаpоslеnimа i kоrisnicimа dоmоvа zа smeštaj stаrih licа.

Pripremljeno u saradnji sa prof. dr Anom Banko, Katedra za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu