Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u maju 2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Instituta za socijalnu medicinu.

Adresa

Dr Subotića 15, 11000 Beograd, Srbija

Elektronska pošta

info@infodemija.rs

Organizacija

 Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u okviru Instituta za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Institut za socijalnu medicinu čini jednu od organizacionih jednica Fakulteta, na čijem čelu se nalazi prof. dr Vesna Bjegović-Mikanović.

Istraživači Laboratorije su zdravstveni eksperti, naučnici i nastavnici različitih grana medicine sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Mrežu Laboratorije čine zdravstveni eksperti, naučnici i nastavnici Univerziteta u Beogradu, ali i svi drugi relevantni akteri koji stvaraju i brinu se o informacionom okruženju građana i građanki Republike Srbije: novinari, predstavnici državnih institucija, organizacije civilnog društva i mnogi drugi.

 

Finansiranje

 

Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom podržana je u okviru projekta Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji sa ciljem pružanja podrške promociji vakcinacije. Svi članovi Mreže Laboratorije garantuju odsustvo sukoba interesa, te poštovanje Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu.

Partnerske i saradničke organizacije