Laboratorija za infodemiologiju i upravljanje infodemijom osnovana je u maju 2022. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u okviru Instituta za socijalnu medicinu.

Adresa

Dr Subotića 15, 11000 Beograd, Srbija

Elektronska pošta

info@infodemija.rs

Koji su najčešći neželjeni događaji nakon vakcinacije protiv COVID-19?
Da li je rizik od neželjenih događaja nakon vakcinacije protiv COVID-19 veliki?

Koji su najčešći neželjeni događaji nakon vakcinacije protiv COVID-19?
Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, neželjeni događaj nakon imunizacije (NDNI) je svaki nepoželjan medicinski događaj (npr. znak, simptom, izmenjeni laboratorijski nalaz) koji se ispoljio nakon vakcinacije i koji ne mora da bude u uzročnoj vezi sa primenjenom vakcinacijom.

Daljom analizom, svaki događaj se može klasifikovati u jednu od pet velikih grupa NDNI. Neki događaji su u direktnoj i uzročnoj vezi sa sastavom vakcine, dok su drugi događaji u vezi sa ljudskom greškom pri rukovanju vakcinama, anksioznosti u vezi sa primenom vakcine ili nemaju nikakve veze sa vakcinacijom, osim što se slučajno javljaju nakon njene primene.

Važno je naglasiti da je i u Srbiji nadzor nad NDNI jasno regulisan zakonima i pravilnicima, npr. Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ili Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima. Za prikupljanje i obradu podataka zaduženi su Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” i Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije – ALIMS.

Prema izveštaju ALIMS, tokom 2021. godine prijavljeno je ukupno 1316 slučajeva neželjenih događaja nakon imunizacije i upotrebe vakcina protiv COVID-19. Prijava slučajeva se najčešće odnosila na očekivane neželjene reakcije lokalnog (bol, otok i crvenilo na mestu primene reakcije) ili sistemskog tipa (povišena telesna temperatura, bol u mišićima, bol u zglobovima, jeza, malaksalost, glavobolja) i prolazile su spontano nakon nekoliko dana.

Koliko dugo traju najčešće prijavljene reakcije nakon vakcinacije protiv COVID-19?
Neželjene reakcije nakon vakcinacije protiv COVID-19 obično traju nekoliko dana, najčešće ne zahtevaju lekarsku pomoć, odnosno spontano prolaze uz eventualnu primenu antipiretika i analgetika (lekova protiv bola i povišene telesne temperature).
Šta znamo o teškim neželjenim događajima nakon vakcinacije protiv COVID-19?
Posle više milijardi primenjenih doza vakcina protiv COVID-19 širom sveta, možemo sa velikom sigurnošću reći da se teški neželjeni događaji nakon vakcinacije protiv COVID-19 dešavaju retko. U nastavku su navedeni neki od mogućih neželjenih događaja nakon vakcinacije koji se retko registruju (prema podacima iz SAD koji broje tek nekoliko slučajeva na milion datih doza iRNK vakcina):

Anafilaksa – predstavlja redak obilk teške alergijske reakcije koja može da se javi nakon bilo koje vakcinacije, pa tako i one protiv COVID-19. Medicinsko osoblje na vakcinalnom punktu ili unutar zdravstvene ustanove je obučeno i opremljeno za brzu reakciju u slučaju sumnje na anafilaksu.

Sindrom tromboze sa trombocitopenijom – predstavlja retko i ozbiljno stanje koje istovremeno dovodi do stvaranja krvnih ugrušaka i problema sa zgrušavanjem krvi zbog pada broja trombocita (elementi krvi koji pomažu stvaranje krvnih ugrušaka).

Miokarditis i perikarditis – predstavljaju zapaljenje srčanog mišića ili srčane ovojnice koje se retko javlja nakon vakcinacije COVID-19. Do sada registrovani slučajevi su većinom bili među mlađim muškarcima koji su primili neku od iRNK vakcina. Ipak, većina pacijenata sa ovakvom vrstom zapaljenja je dobro odgovorila na primenu lekova i brzo se oporavila.

Treba ponoviti da su teške neželjene reakcije retke i da korist od vakcinacije protiv COVID-19 uveliko nadmašuje potencijalne rizike.

Šta treba da preduzmem u slučaju da se ne osećam dobro nakon vakcinacije protiv COVID-19?
U slučaju da se ne osećate dobro nakon vakcinacije protiv COVID-19 obratite se medicinskom osoblju i lekarima na mestu gde ste primili vakcinu ili svom izabranom lekaru u nadležnom domu zdravlja. Važno je da lekar uzme sve neophodne podatke kako bi procenio Vaše stanje, ali i prijavio eventualne neželjene događaje nakon vakcinacije protiv COVID-19 ako za tim ima potrebe. Moguće je da će lekar zatražiti dodatna ispitivanja (npr. laboratorijske analize krvi) ili će Vam savetovati odmor i propisati lekove protiv bola i povišene telesne temperature kao što su paracetamol ili ibuprofen.
Znam da imam alergiju na određenu hranu ili lekove. Da li smem da se vakcinišem protiv COVID-19?
Pre bilo kakve vakcinacije, lekar će sprovesti razgovor sa Vama u cilju određivanja potrebe za vakcinacijom i kontraindikacija, odnosno postojanja razloga zbog kojih ne bi trebalo da primite vakcinu. Pitajte svog izabranog lekara da li ste kandidat za vakcinaciju protiv COVID-19, nemojte sami odustajati od vakcinacije.
Najveći broj uobičajenih alergija na polen, grinje, hranu i lekove ne predstavlja problem kada se radi o vakcinaciji protiv COVID-19 i ljudi sa takvim alergijama mogu bezbedno da se vakcinišu.
Znam da imam alergiju na određenu hranu ili lekove. Da li smem da se vakcinišem protiv COVID-19?
Pre bilo kakve vakcinacije, lekar će sprovesti razgovor sa Vama u cilju određivanja potrebe za vakcinacijom i kontraindikacija, odnosno postojanja razloga zbog kojih ne bi trebalo da primite vakcinu. Pitajte svog izabranog lekara da li ste kandidat za vakcinaciju protiv COVID-19, nemojte sami odustajati od vakcinacije.
Najveći broj uobičajenih alergija na polen, grinje, hranu i lekove ne predstavlja problem kada se radi o vakcinaciji protiv COVID-19 i ljudi sa takvim alergijama mogu bezbedno da se vakcinišu.

REFERENCE:

   1. https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/regulation-and-safety/pharmacovigilance/health-professionals-info/aefi
   2. https://www.alims.gov.rs/wp-content/uploads/2023/02/Izvestaj-NRL-2021.pdf
   3. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
   4. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
   5. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines

   GLAVNE PREPORUKE:

   Korist od vakcinacije protiv COVID-19 značajno nadmašuje rizik od očekivanih neželjenih reakcija na vakcinaciju. Neželjeni događaji nakon vakcinacije su retki i ne moraju biti uzrokovani sadržajem vakcine. Svi neželjeni događaji nakon vakcinacije podležu obaveznoj prijavi koju dalje razmatra Institut za javno zdravlje Srbije i Agencija za lekove i medicinska sredstva.